ABOUT LUCIE


Vítám vás na svém blogu, který jsem v roce 2018 začala psát o svém druhém, tajném životě společnice, během kterého jsem potkávala gentlemany z nejrůznějších koutů světa, dělala jim společnost a uspokojovala jejich nejtajnější touhy.

Blog jsem si tehdy pořídila zcela záměrně kvůli diskrétnosti, až když jsem končila a věděla jsem, že už mě čeká poslední rok nespoutaných, a především nezávazných výletů.

Za tu dobu jsem napsala spoustu článků, ve kterých jsem právě popisovala zážitky a zkušenosti z dob, kdy jsem fungovala jako doprovod za honorář na objednávku. O téhle oblasti jsem napsala možná více, než jsem i původně v počátcích zamýšlela . Všechny články najdete v sekci COURTESAN LIFE.

Psaní blogu mi určitě pomohlo ke snadnějšímu uzavření jedné životní kapitoly, na kterou budu vždycky s láskou vzpomínat. Nechtělo se mi končit, protože rozmařilý život v luxusních hotelových pokojích v nejrůznějších koutech světa mě moc bavil. Užívala jsem si všechny nezávazné sexuální experimenty, dychtivě posouvala hranice rozkoše a objevovala nové a dosud nepoznané touhy.

Přes blog mě oslovilo nakladatelství Fortuna Libri s nabídkou, která podle mě nešla odmítnout. Napsat o tom všem knížku, kterou jsem nazvala Můj tajný život a která vyšla v březnu 2020. Popisuju v ní svoji cestu z vesnice, která podle mě není ani na mapě (přeháním, samozřejmě tam je :), hledání klientů, přešlapy, práci na sobě, touhu dojít na vrchol, vášeň, luxus, zkrátka vše vzrušující, co jsem milovala a vlastně nechtěla opustit.

Jsem optimista a cíleně se snažím pracovat na tom, být ještě pozitivnější, proto na mém blogu nečekejte stížnosti či srdceryvné články. Snažím se psát o všem milém, hezkém, svůdném, vzrušujícím či inspirativním. Vědomě a cíleně chci vyzdvihovat právě to dobré. Nejenom proto, abych si do života přitahovala pozitivní věci a lidi, ale především proto, že v rámci každodenních povinností občas na všechny slasti života zapomínáme nebo je opomíjíme, což je velká škoda…

Protože je čas na krásný, naplněný, vzrušující život, tady a teď…

Díky blogu se mi do života vrátila moje dávno zapomenutá láska – psaní. Vždy jsem ráda přenášela svoje myšlenky na papír, celé středoškolské studium jsem aktivně působila v našem gymnazijním časopise (což je asi poměrně vznešený název, takže řekněme ve studentském plátku), který jsem i poslední dva roky vedla... V průběhu vysokoškolského studia jsem vlastně zapomněla, co je to psát pro radost o věcech, které mě těší, protože jsem sepisovala jednu seminárku za druhou. Díky blogu si užívám téhle znovuobjevené radosti znovu.

Nikdy neuvidíte fotku mého obličeje. Přestože jsem v psaném projevu velmi otevřená a za nic ze svého života se nestydím, tak si informace ze svého soukromí chráním. Jsem si velmi dobře vědoma toho, že se jedná o lehce kontroverzní téma, které by třeba mohlo být otočeno proti mně, o což rozhodně nestojím, protože jsem si blog pořídila pro radost.

Alespoň něco málo o sobě vám zde však prozradím. Jsem narozená ve znamení Panny, a jestli na mně něco sedí, tak je to právě popis tohoto znamení. Mám ráda krásné věci, baví mě, když k sobě ladí, potrpím si opravdu hodně na čistotu. Nepořádek, zmatek a chaos mě stresují. Na podzim jsem sfoukla 30 svíček na dortu a do té doby jsem stihla nejenom dokončit studium, dopsat již zmiňovanou knížku, odletět na poslední meeting s klientem, ale taky se bláznivě zamilovat…

Jsem přesvědčená, že můj současný i budoucí život bude neméně hříšný (nejenom proto, že se tak jmenuji) a vzrušující, i když v trošku jiné formě. Takže tady s Vámi budu moc ráda dál sdílet všechny svoje radosti a slasti, především krajkové a sexy tipy.

Děkuju, že mě čtete.

Lucie

#krasnehopradlaneninikdydost
#jecasnasexyzivot
#luciehrisna
#mysecretpassionlife
Welcome to my blog, which I started writing in 2018 about my dating experiences. I had been a companion and met gentlemen from all over the world, enjoyed time with them and satisfied their most secret desires.

I created the blog for the sake of discretion only when I was almost done and I knew that was the last year of these non-binding trips for a reward.

During that time, I wrote a lot of articles, in which I described my experiences and spiciness of dating people for money. I have written perhaps more about this topic than I originally intended. All posts can be found in the section COURTESAN LIFE.

Writing a blog definitely helped me to make it easier to close one chapter of my life, which I will always remember with love and gratitude. I didn't want to quit this dating lifestyle, because I enjoyed the extravagant life in luxury hotel rooms in all over the world. I enjoyed all the passion sexual experiments, eagerly pushing the boundaries of pleasure and discovering new and hitherto unknown desires.

After they read my blog, I was approached by the Fortuna Libri publishing house with an offer that, in my opinion, could not be rejected. Writting a book about all my experiences, which was published in March 2020. I describe in it my journey from the village, which is hardly even on the map, the beginnings on dating portals and escort agencies, finding clients, mistakes I made, working on myself, the desire to reach the top, the passion, the luxury, in short, all the exciting things I loved and didn't really want to leave.

I am an optimist and I try to be even more positive and grateful everyday. Therefore, please don't expect complaints or heartbreaking stories on my blog. I try to write about everything wonderful, lovely, seductive, exciting or inspiring. I consciously and purposefully want to emphasize just good stuff. Not only to attract amazing things and positive people to my life. But above all because I belive it's time for a beautiful, fulfilling, exciting passionate life, here and now…

Unfortutely, because of our daily responsibilities we sometimes forget or neglect all the pleasures of life, which is a pity…

Thanks to blogging, my long-forgotten love - writing - came back to my life. I´ve always liked to put my thoughts on paper. In high school I was active in a student magazine.

During my university studies, I almost forgot what it was like to write for joy and about the topic I love and enjoyed. Because I wrote one essay after another. Thanks to the blog, I am enjoying this rediscovered hobby again and I m very happy about that.

You will never see a photo of my face here. Although I am very open in my written speech and I am not ashamed of anything in my life. I decide to protect my privacy and personal information. I am very well aware that this is a slightly controversial topic, we still live in a society where sex work is stigmatised, and it makes disclosing feel like walking a tightrope.

However, I will tell you at least a little about myself here. I was born in the sign of Virgo, and if there is anything that fits me, it is a description of this sign. I love beautiful #matchimatchi things. Cleanliness and order are an important part of my life. Clutter, confusion and chaos stress me out. In the autumn, I blew out 30 candles on the cake and until then I not only managed to finish my studies, I wrote the already mentioned book, I flew away to the last meeting with the client, but I also fell madly in love…

I hope that my current and future life will be no less naughty and exciting, even if in a slightly different way. So I will be very happy to go on sharing all my joys and pleasures, especially sexy lace lingerie tips and review on erotic toys.
Pokud máte jakýkoliv dotaz, otázku či přání, neváhejte mne kontaktovat :-)

Vámi zadané údaje nám budou sloužit POUZE ke komunikaci s vámi pro zaslání odpovědi.